เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
แอพเดียวให้คุณ ห้ามพลาด
ดาวน์โหลดฟรี

เชียงใหม่ พม่า

พุกาม
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า บินตรงเชียงใหม่ Mandalay - Bagan chill chill มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม (นั่งรถภายใน) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์ GO1CNXMDL-PG001
4 วัน 3 คืน

• ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิ่ทธิ์สุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน • รับผ้าเช็ดพระพักตร์ ท่านละ 1 ผืน • ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก • ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์ • สักการะเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน • ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง แห่งเดียวในพม่า ที่พระตำหนักชเวนันดอว์ • ล่องเรือข้ามแม่น้ำอิรวดี ชมมหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุน • พิเศษสุด!! ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม • พิเศษสุดถึงขีดสุด!! นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม • พักโรงแรมดี , อร่อยเด็ดทุกมื้อ!! พร้อมเมนูกุ้งย่างตัวโต

เริ่มต้น 20,888
Mandalay
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า บินตรงเชียงใหม่ Mandalay fly to Bagan มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ (นั่งเครื่องภายใน) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์ GO1CNXMDL-PG002
4 วัน 3 คืน

• ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิ่ทธิ์สุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน • ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก • ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์ • สักการะเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน • ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง แห่งเดียวในพม่า ที่พระตำหนักชเวนันดอว์ • ล่องเรือข้ามแม่น้ำอิรวดี ชมมหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุน • พิเศษสุด!! ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม • พิเศษสุดถึงขีดสุด!! นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม • พักโรงแรมดี • อร่อยเด็ดทุกมื้อ!! พร้อมเมนูกุ้งแม่น้ำย่างตัวโต • จากเมืองมัณพะเลย์ ไปเมืองพุกาม นั่งเครื่องภายใน

เริ่มต้น 24,888
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า บินตรงเชียงใหม่ #Myanmar มิงกะลาบา สาธุ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์ GO1CNXRGN-PG004
3 วัน 2 คืน

• นั่งกระเช้า สู่ พระธาตอินทร์แขวน ยอดเขาไจก์ทีโย ชมวิวแบบพาโนรามา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว • นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรให้ธุรกิจการงาน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง กับพระสุริยันจันทรา • สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี • ขอพรเทพกระซิบและเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • รับฟรีเทพทันใจ ท่านละ 1 องค์ • พักโรงแรมดี 4 ดาว • อร่อยเด็ด!! กับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง

เริ่มต้น 16,888
Mandalay
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า บินตรงเชียงใหม่ Charming of Shan State ตามรอยโยเดีย (นั่งเครื่องภายใน) มัณฑะเลย์ รัฐฉาน อินเล อังวะ อมรปุระ สกายน์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์ GO1CNXMDL-PG003
4 วัน 3 คืน

• ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี รับผ้าเช็ดพระพักตร์ท่านละ 1 ผืน • ชมสักการะพระบัวเข็ม ณ วัดพองดออู • ชมสวนเกษตรลอยน้ำ และวิถีชีวิตบนน้ำแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามของชาวอินตา • ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก • ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์ • ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง ที่พระตำหนักชเวนันดอว์ • พิเศษสุด!! นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ • ชมครุฑยุดนาค แกะสลักจากไม้ ศิลปะแบบอยุธยาผสมกับพม่า ณ วัดบากะยา • ชมซากโบสถ์และเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาผสมกับพม่า ณ วัดยาดานาซีมี • สักการะเจดีย์นมนาง ชมวิวเมืองสกายน์ 360 องศา ณ เขาสกาย • พักดี 4 ดาว ริมทะเลสาบอินเล 1 คืน • อร่อยเด็ดทุกมื้อ!! พร้อมเมนูกุ้งแม่น้ำย่างตัวโต • จากเมืองมัณฑะเลย์ ไปเมืองเฮโฮ นั่งเครื่องภายใน

เริ่มต้น 26,888
Mandalay
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า บินตรงเชียงใหม่ Chillax at Mandalay มัณฑะเลย์ อมรปุระ สกายน์ มิงกุน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์ GO1CNXMDL-PG004
3 วัน 2 คืน

• ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี รับผ้าเช็ดพระพักตร์ท่านละ 1 ผืน • ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก • ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์ • ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง ที่พระตำหนักชเวนันดอว์ • สักการะเจดีย์กวงมูดอร์ หรือเจดีย์นมนาง • ชมวิวเมืองสกายน์ 360 องศา ณ เขาสกาย • ล่องเรือข้ามแม่น้ำอิรวดี ชมมหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุน • พักโรงแรมดี • อร่อยเด็ดทุกมื้อ!! พร้อมเมนูกุ้งแม่น้ำย่างตัวโต

เริ่มต้น 15,888